lunes, 28 de septiembre de 2009


SOFISTES


Els sofistes van apareixer en el s.V a.c,aquesta paraula havia significat simplement hàbil o destre en qualsevol ofici. Més tard passà a significar savi en general i, després, s’hi afegí el matís d’educador, de manera que cap a mitjan segle V a.c ja significava tècnic en saviesa i que sabia ensenyar-la.
Es poden distingir dos grans períodes de la sofística. En el primer, que correspon al moment de màxima esplendor política i cultural, els sofistes foren uns personatges de gran talla intel·lectual, en canvi, quan Atenes ja es debatia entre la guerra i la inestabilitat política, aparegueren un seguit de sofistes que eren simplement mestre de retòrica i perseguint interessos purament personals.

Les seves tesis essencials poden resumir-se de la següent manera.
-NIHILISME ONTOLÒGIC: No existeix un ésser substancial i permanent al canvi.
-FENOMENISME: L’aparença és l’única forma de ser real.
-SUBJECTIVISME: L’home és l’únic criteri de veritat dels judicis.
-SENSISME: L’experiència és l’única font de coneixement.
-ESCEPTICISME: No existeix veritat universal: Tot pot ser a la vegada veritable i fals
-CONVENCIONALISME: La societat no és un fet natural sinó que és el resultat d’un pacte
-POSITIVISME: Les lleis jurídiques i morals han estat dictades pels homes, no pels déus.
-RELATIVISME: Les normes socials estan en funció de cada societat: de cada època i dels interessos de cada moment.

Els sofistes van arrossegar mala fama a causa de les crítiques de Sòcrates i Plató que els consideraven uns manipuladors de la democràcia.

http://www.librolibre.org.ni/DocPo./verdad/razon/griegos/socrates.html#r1
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Presocraticos/Sofistas-sofistica.htm
http://www.alcoberro.info/planes/socrates.htm

domingo, 27 de septiembre de 2009

SofistesEls sofistes aparegueren al segle V a.C (segle d'or de la cultura grega i aparició de la democràcia). Grècia estava organitzada en un conjunt de polis (ciutat - estat) on Atenes, ciutat esclavista, era la seva capital.
Quan els atinenses parlaven de democràcia sols acceptaven els vots dels ciutadans lliures. Hi havien dos tipus de democràcia; la directa, formada per 500 persones (bulé o consell) on tothom participava en el govern, i la representativa, en la que s'elegeixen uns representants que representen els interessos de tots (democràcia acutal creada per Rousseau).
Considerats els primers mestres perque ensenyaven l'oratòria als fills (paidos) dels aristòcrates. Els sofistes, persones enemigues d'idees abstractes i generals, estaven mal vistos a la societat degut a que Plató, persona influent sobre la societat, els va criticar amb duresa. Les principals idees dels sofistes foren tres; en primer lloc el convencionalisme polític on els sofistes afirmaven que "en una polis s'han de crear les lleis per acord amb la majoria". En aquesta idea hi havien tres maneres de entendre la justícia:
- Interés de les classes que governen (associada a l'aristocràcia)
- Universal, una mateixa justícia en tot temps i lloc (veritat absoluta de justícia)
- Expressió de la voluntat de la majoria. Tota persona pot entendre la justícia (actual democràcia).
Altra idea fonamental dels sofistes fou l'empirisme polític, els quals apliquen l'idea empirista a la política. El que val és l'experiència.
L'última idea fonamental que defensaven era l'escepticisme (en epistemologia). L'esceptic és el que afirma que un coneiximent universal no es possible. Per als sofistes el coneixement s'adquireix per l'experiència, que és diferent en cadascú.
Els sofistes més famosos són Protàgores d'Abdera i Gorgias de Leontini, que pronuncià aquesta frase: "Res existeix. Si alguna cosa existira no es podria coneixer. Si es poguera coneixer no es podria comunicar".

http://www.xtec.es/~jortiz15/sofistes.htm

http://www.liceodigital.com/filosofia/socrates.htm

http://www.wikilearning.com/curso_gratis/filosofia-los_sofistas/12412-3


Sócrates va naixer en Atenes, al si d'una familia de classe mitjana. En vida de Sócrates l'interés de la reflexió filosòfica ja es centrava en el ser humà, havia deixat de predominar l'estudi per la natura.

Sócrates tenia algunes idees en comú amb els sofistes com, que la filosofía es reduía a l'ètica i que aquesta únicament havia d'estudiar a l'home. Però també tenia algunes idees diferents com una forma de pensar universalista, és a dir, les idees havien de gastar-se de forma universal (validesa independent de cada persona individual).

Tot el que es pot saber hui en dia de Sócrates, no ens ho deixà ell escrit, ja que pensava que la escritura no era una bona forma de comunicació a l'hora d'interpretar el missatge, i no li importà que la seua figura no fóra coneguda en el futur. No obstant això, han arribat nombrosos seguidors com Aristófanes o Plató, que fan pública la auténtica personalitat de Sócrates i el contingut de les seues lliçons.Sócrates va desenvolupar un métode pràctic basat en el diàleg, en la conversació, en el que a través del raonament inductiu, es podría esperar alcançar la definició universal dels tèrminis objecte de la investigació.

Va morir als 70 anys, aceptant serenament una condena per no reconeixer als deus atenienses i per, segons ells , corrompre a la juventud.

http://www.youtube.com/watch?v=ktz_Glzmlwg&feature=PlayList&p=E246548C646AE6F2&index=0

http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-griega/el-pensamiento-de-socrates

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=933

sábado, 26 de septiembre de 2009

Sofistes


Sofista prové del mot grec "sophos" que significa saviesa.

La sofística és el moviment cultural determinant del s.V aC. Es pot considerar com el trionf de la democràcia, perquè posà el debat com a centre de la vida de la ciutat.

Els sofistes eren mestres ambulants que anaven de ciutat en ciutat ensenyant els joves rics a discutir a l'àgora i cobraven per fer-ho.

Aquestos s'interessaven essencialment per l'home (es a dir el ciutadà) i pels problemes de retórica i de dret. Defensen una teoria relativista, l'important és que la convivència en la ciutat estiga ben afermada i es respecte la diversitat d'opinions, interessos.

Es poden distingir dos grans períodes de la sofística:

-El moment que correspon al moment de màxima esplandor política i cultural, foren uns personatges de gran talla intel·lectual, molt apreciats per les clases aristòcrates i la èlit de l'epoca.

-Quan Atenes ja es debatia entre la guerra i la inestabilitat política, els sofistes es tornaren materialistes i sols buscaven un medi lucratiu.

La paraula "sofista" adoptà un sentit despectiu a partir de Sòcrates i Plató, que els consideraven uns manipuladors de la democràcia al·ludint que no es preocupen de la veritat sinó, més be, del poder.

miércoles, 23 de septiembre de 2009

Nasqué a l’”edat d’or”de Grècia. Mentres Plató visqué, políticament es tractà d’un moment molt inestable. Pertanyé a una classe aristòcrata, amb una familia nombrosa, ocupàren llocs polítics de poder. Abandonà la seua vocació política per la Filosofía, atret per Sócrates, encara que en el seu pensament, els temes politics sempre ocupàren un lloc central i va arrivar a concebir un model ideal de Estat. De viatge per Orient i el sur d’Italia, va entrar en contacte amb discípuls de Pitàgores. Més tard, en Atenes, va fundar una escola de Filosofía, on s’estudiava i s’investigava sobre tot tipo d’asunts, ja que la Filosofía englobava la totalitat del saber.

A diferència de Sócrates, que no deixà obra escrita, els treballs de Plató s’han conservat quasi complets, i per això, es considera el creador de la Filosofia acadèmica.

Algunes de les idees fonamentals del pensament de Plató fóren:

- Una concepció dualista del ser humà,en la qual aquest haurà de fer un exercici de virtud per a així conseguir la felicitat

- La divisió de la societat en tres órdens funcionals :el poble, que treballa en les activitats productives, els guerrers, amb grans fortales, lluitaran per l’ordre i la defensa y per últim, els filósofs,indicats per a governar la comunitat.

- Un pensament idealista.http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-de-platon/platon-sobre-la-familia-y-la-educacion
http://www.nueva-acropolis.org.ar/El-mundo-mitico-en-Platon.438.0.html
http://www.filosofia.org/cla/pla/azcarate.htm

martes, 22 de septiembre de 2009


Plató va ser un filòsof que tinguè molta importancia en la Grècia clàssica,ve de familia aristocràtica i va ser educat per a ocupar un càrrec important en la política pero als 18 anys tinguè a Sòcrates de mestre i aixo va fer que canviara de idees,al qual mes tard va considerar com el home mes just de tot el temps i com el millor filòsof.El seu nom original es Aristocles,Plató va ser el apodo que li posaren per la amplaria de la seua esquena.

Tres de les idees mes important son:


  • considerava que la realitat es dividia en dos gran generes,el mon sensible i el mon intel·ligible,segons ell en el que vivim,el mon sensible,és una còpia d'un atre món,el de les idees el mon intel·ligible,que es la realitat verdadera.

  • Plató defensa un dualisme antropològic, ja que creu que l'ésser humà està compost per dues substàncies diferents, l'ànima i el cos.L'ànima és immaterial i immortal, mentre que el cos pertany al món físic.

  • L'ètica platònica es basa en la raó i en les virtuts naturals que posseeix cada persona.

http://www.webdianoia.com/platon/platon_bio.htm


http://www.alcoberro.info/planes/plato.htm


http://www.youtube.com/watch?v=nxVwsKNv08Q

lunes, 21 de septiembre de 2009

PLATÓ


Filòsof grec nascut a Atenes, creador d’un sistema filosòfic i d’un mètode d’exposició de la filosofia que el converteix probablement en el filòsof més influent de tota la història.
Descendent d'una família aristocràtica, i per tant, tingué una educació acurada en tots els àmbits del coneixement, fou educat fins els divuit anys per tenir càrrecs polítics.
La seua educació filosòfica va estar a càrrec de Sòcrates principalment, al qual venerava i el qualificava com a l’home mes just de la seua època. La influència d’aquest fou molt important, fins al punt que en les seues obres Plató li va rendir homenatge.
Entre els seus treballs un dels mes important va ser “La República”.

Es el primer filòsof que s’han conservat totes les obres que va publicar i estan escrites en forma de diàleg, amb un valor pedagògic important.
Va fundar l’Acadèmia ( una espècie d'escola, era un centre d’investigació de l’existència).
Plató expressà a través de “mites i al·legoria” algunes de les seues idees fonamentals:
-“ Mite de l’auriga” (Fedra) expressa la seua teoria sobre l’ànima.
-“Mite d’Eros” (en el banquet) teoria sobre l'amor i el desig de posseir d’absolut.
-“La al·legoria de la caverna” ( en la República) imatge de la seua teoria del coneixement.

http://www.slideshare.net/adelablancabarrios/la-filosofa-de-platn-presentation

http://www.alcoberro.info/planes/plato20.htm

http://www.pensament.cat/filoxarxa/filoxarxa/index.htm

domingo, 20 de septiembre de 2009

PlatóVa ser un filòsof grec pertanyent a una classe social aristòcrata, i per tant, educat fins als 18 anys per a l’obtenció de càrrecs polítics. Continuador de les idees de Sòcrates, al qual venerava i el qualificava com a l’home més just del seu temps.
Va viure un període històric molt combuls políticament, ja que Atenes era una ciutat presa de tensions de poder, lluites internes i guerres.
Fou el primer fundador d’una escola que s’anomenà “acadèmia”. L’encasellem dins d’una línia racionalista on l’única font de coneixements vertaders és la raó.
Parlem ara de les idees fonamentals de Plató, entre les quals destaca el concepte de justícia que fou molt important en la seua filosofia; ja que sols podia haver una idea de justícia, i si hi havien més era perquè les altres eren falses. Açò fa que el considerem universalista.
Respecte al pensament dualista, Plató divideix la realitat en dos nivells. A una banda col·loca un món dominat pels sentits, empirista, canviant, imperfecte, corrupte i confós, que l’anomena Món Sensible. En canvi, a l’altra banda situa el món de les idees, immaterial, immutable, etern, racionalista, que es capta per la intel·ligència, conegut com el Món Intel·ligible.
Quant a l’amor platònic podem dir que és un amor ideal però que no es pot idealitzar, és a dir, que no es pot concretar amb matèria.
Segons Plató, la relació entre una cosa i una idea és d’imitació o còpia. Les coses materials copien les idees, les quals podem considerar-les com a models, i les coses com a còpies.
El pensador considera la idea de les idees o idea suprema la idea del bé, que representa el Sol al Món Intel·ligible, considerant-lo imprescindible per a veure nítidament i amb claredat gràcies al seu poder il·luminador.


Enllaços d’interés:

http://www.webdianoia.com/platon/platon_fil.htm
http://www.slideshare.net/venus_turaniana/platn-presentation-763422
http://www.youtube.com/watch?v=u_82FnFDKlAviernes, 18 de septiembre de 2009

Benvinguts al racó!

Hola i benvinguts al blog de CENS. Un espai on podrem trobar documentació associada a la filosofia de 2n de batxillerat. Esperem que gaudiu del material que pròximament us oferirem. Gràcies, salut!